Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń
Kod produktu: 065-23 [(beta-mercapto-beta,beta-cyclopenta-methylenepropionyl1, )-Me-Tyr2, Arg8]-Vasopressin (AVP) (Human, Rat, Mouse, Ovine, Canine) Producent: Phoenix Europe Usuń

Baza wiedzy

ZESTAWY QUANTIKINE™

3 października 2019

Zestawy Quantikine™ ELISA, firmy R&D Systems, powszechnie postrzegane są jako szybkie, łatwe do wykonania, a przy tym precyzyjne, powtarzalne i czułe testy, umożliwiające odczyt w szerokim zakresie stężeń. Ich wysoką wiarygodność potwierdza fakt, iż są to najczęściej cytowane zestawy w literaturze specjalistycznej. Wysoka jakość, osiągana jest poprzez kontrolę każdego parametru, na każdym etapie produkcji.

Qkit komponenty

 R&D Systems jest najbardziej referencyjnym producentem testów ELISA na świecie.

Przeprowadzono badanie, analizując 860 artykułów opublikowanych w 44 czasopismach, koncentrujących się na obszarach z dziedziny immunologii, transdukcji sygnałów, neurologii, endokrynologii i hematologii. Zidentyfikowano w sumie 433 cytacje odwołujące się testów ELISA pochodzących od 66 różnych dostawców. Blisko 42% wymienionych zestawów posiadało logo R&D Systems

Czułość

Minimalna wykrywalna ilość substancji badanej oznaczana jest doświadczalnie, poprzez sumowanie dwóch odchyleń standardowych
w stosunku do średniej wartości gęstości optycznej (OD) dwudziestu powtórzeń zerowego standardu i kalkulacją odpowiadających stężeń. Obrazuje to najniższe stężenie rozróżnialne od zera. Minimalna wykrywalna dawka dla każdego zestawu podana jest w jego opisie. Zestawy Quantikine® są optymalizowane, by zapewnić możliwie wysoki sygnał próby i niskie tło. Efektem tego jest wysoka czułość, co daje elastyczność w oznaczaniu cytokin, których typowe stężenia są zazwyczaj niskie.

Zakres dynamiczny

Jest zakresem stężeń, w obrębie którego wyniki są w pełni powtarzalne. Wartości, które lokują się poniżej pierwszego nie-zerowego standardu lub poniżej progu detekcji nie są tak wiarygodne, jak te, w obrębie zakresu dynamicznego.

Qkit komponenty

Powtarzalność 

Oznaczenia dokonuje się w szeregu dwudziestu powtórzeń prób o wysokim, średnim i niskim stężeniu w celu zoptymalizowania powtarzalności dla całego dynamicznego zakresu pomiarowego zestawu, a wyniki przedstawia się jako współczynnik wariacji (CV). Precyzja w obrębie zestawu dowodzi, że wyniki są dokładne, niezależnie od miejsca próby lub kolejności nanoszenia w obrębie płytki. Precyzja odczytów pomiędzy płytkami determinuje wysoką powtarzalność zestawów i pozwala na optymalizację długoterminowych badań przy użyciu kilku kolejnych partii odczynników. Trzy próby oznaczane są na dwudziestu różnych zestawach przez innych techników. Testy takie są przeprowadzane dla wszystkich walidowanych typów prób, a wyniki podane są w każdej specyfikacji zestawu. Współczynnik CV o wartości ≤10% uznawany jest za akceptowalny standard.

Specyficzność

Każdy zestaw wykazuje bardzo wysoką specyficzność względem oznaczanej substancji. Niezależnie od tego, jest poddawany również dodatkowym testom wykrywającym jakiekolwiek reakcje krzyżowe. Do tego celu wykorzystuje się wysoko stężone roztwory cytokin, czynników wzrostu i rozpuszczalnych receptorów. Znane reakcje krzyżowe przedstawione są w instrukcjach zestawów.

Interferencje

Ten sam panel cytokin, czynników wzrostu i rozpuszczalnych receptorów jest dodawany do kontroli średniego zakresu, by uwidocznić jakiekolwiek zakłócenia w oznaczaniu próby. Kompletna lista związków przetestowanych wraz z ich poziomem interferencji publikowana jest w specyfikacji każdego zestawu Quantikine.

Kalibracja

Stężenie badanego czynnika w próbce odczytywane jest bezpośrednio z krzywej standardowej, jako wynik przekształcenia wartości gęstości optycznej na masę w jednostce objętości. Tym samym masa standardu białka bezpośrednio wpływa na otrzymane wyniki. Stężenia kalibratorów kontrolnych oznaczane są na podstawie analizy aminokwasów rekombinowanych białek wysokiej czystości. Aby umożliwić porówn anie wyników uzyskanych zestawami Quantikine z innymi, wyniki powinny być zamienione na powszechnie używane jednostki uniwersalne. W specyfikacji każdego zestawu uwzględniona jest konwersja do wartości standardu referencyjnego NIBSC/WHO lub NIH, jeśli takowy jest dostępny.

Optymalizacja rozcieńczalnika

Jako że stężenia poszukiwanego czynnika w próbie mogą być odczytane tylko z porównania ze standardem białkowym, dlatego ważne jest, by białko to reagowało w środowisku zestawu w ten sam sposób jak próba. Standard białkowy przygotowany w prostym wysalającym rozcieńczalniku nie zachowa się jak białko w czystej próbie surowicy. Zestawy Quantikine oferują wybór rozcieńczalników do tworzenia krzywej standardowej, które imitują próby osocza. Typowo, stosowanie RD5 jest rekomendowane do mierzenia prób supernatantów hodowli komórkowych, a RD6 do pomiarów prób osocza i plazmy. Składy tych rozcieńczalników są zoptymalizowane w zależności od badanej substancji. Zestawy mogą także zawierać rozcieńczalnik, który dodaje się do wszystkich dołków przed naniesieniem standardu lub próby. Taki rozcieńczalnik jest zoptymalizowany dla każdego zestawu by uniknąć fałszywie pozytywnych i negatywnych odczytów związanych z interferencjami ze strony komponentów osocza.

Liniowość rozcieńczeń

Rozcieńczenia powinny zawsze nawiązywać do tych samych końcowych stężeń czynnika badanego w próbie. Jest to rozumiane jako liniowość zestawu, którą mogą zakłócać czynniki interferujące chyba że, zestaw jest specjalnie stworzony by pomijać te efekty. Używając rozcieńczalników dostępnych w zestawie generujemy serię rozcieńczeń w ramach dynamicznego zakresu zestawu, dla każdego rodzaju próby i czynnika badanego. Wyniki te są wyrażane jako procent wartości obserwowanych w porównaniu do oczekiwanych. Wartości pomiędzy 90-110% pokazują dobrą liniowość zestawu. W każdej ulotce podana jest średnia wartość i zakres procentowej liniowości dla wszystkich walidowanych rodzajów prób. Nie jest przedstawiana liniowość wyznaczona przez regresję. Odpowiednia wartość r2 odwzorowuje korelację wartości, nawet wtedy, gdy nachylenie krzywej wskazuje na nieścisłości. Innymi słowy, kiedy rozcieńczenia nie są liniowe, ale nieregularności są zgodne (konsekwentne), wartość r2 jest właściwa.

Qkit komponenty

Oczekiwane wartości prób

Każdy zestaw testowany jest dla prób natywnych, a otrzymane wyniki umieszczane są w specyfikacji zestawu. Informacje te mogą być wykorzystane do wyboru współczynnika rozcieńcz eń badanych prób, oraz pokazują, że zestaw pozwala na oznaczanie naturalnego jak i rekombinowanego białka. Wyniki poniżej najniższego standardu nie są uwzględniane. Pokazane wartości mają charakter jedynie informacyjny, a każde laboratorium powinno samodzielnie opracować własne zakresy referencyjne.


Zestawy firmy R&D Systems – gwarancja jakości i powtarzalności wyników

Quantikine® – kolorymetryczne zestawy kanapkowe ELISA do oznaczanialudzkich, mysich, szczurzych i świńskich cytokin,chemokin, czynnikówwzrostowych, cząsteczek adhezyjnych, metaloproteinaz, kaspaz i innychcząsteczek pokrewnych.


Quantikine®HS – wysokoczułe, kolorymetryczne zestawy kanapkowe ELISApozwalające na badanie ludzkich cytokin. Zestawy te wykorzystują system wzmacniania barwy oparty na działaniu alkalicznej fosfatazy. Mogą być odczytywane przy długości fali 490 nm i pozwalają na oznaczanie badanychsubstancji już na poziomie femtogramów.

QuantiGlo® – chemiluminescencyjne zestawy ELISA do oznaczania ludzkichcytokin. Podwyższona czułość i jej szerszy dynamiczny zakres eliminuje potrzebędodatkowych rozcieńczeń.


Parameter® – kompetycyjne zestawy ELISA do pomiaru drobnocząsteczkowychzwiązków, jak na przykład cAMP, cGMP, NO, eikozanoidów, kreatyniny i innych.


Surveyor™ IC – mikropłytkowe zestawy do wewnątrzkomórkowego pomiarucząsteczek zaangażowanych w przekaźnictwo komórkowe i apoptozę.


Fluorokine®E – fluorometryczne zestawy enzymatyczne do ilościowegooznaczania całkowitej zawartości metaloproteinaz, oraz ich form aktywnych.


ELISpot – Wysokoczuła technika mikropłytkowa do detekcji komórekuwalniających cytokiny.


Cell-Based ELISA – Zestawy pozwalające na jednoczesny fluorescencyjnypomiar zarówno ufosforylowanej jak i natywnej formy białka, w tym samym dołku mikropłytki, bez potrzeby przygotowania lizatu.


DuoSet®/DuoSet®IC/DuoSet® Phospho-specific ELISA Development Systems – zestawy wymagające samodzielnego opłaszczenia mikropłytki,zawierające przede wszystkim pary odpowiadających sobie przeciwciał orazpodstawowe odczynniki niezbędne do stworzenia działającego zestawu.Dostępne w wersjach 2-, 15- bądź 45- mikropłytek 96-dołkowych.


ELISpot Development Modules – każdy ELISpot Development Modulezawiera wystarczającą ilość odczynników do opłaszczenia i wykorzystaniapięciu96-dołkowych mikropłytek.